ТАН-эвсэл

TANlogoPublish What You Pay Mongolia Coalition

“Төлсөн Авснаа Нийтэл” буюу иргэний нийгмийн ТАН эвсэл нь Монгол улсад олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгыг хэрэгжүүлэхэд иргэний нийгмийн зүгээс дэмжлэг үзүүлэх,  ИНБ-ын бодит оролцоог тогтвортой баталгаажуулж төлөвшүүлэх зорилготойгоор 2006 оны 10 сард 17 ТББ-ууд нэгдэн байгуулсан.

ТАН эвсэл нь эвслийн дүрмийг хүлээн зөвшөөрч, ардчилсан зарчмын үндсэн дээр эвлэлдэн нэгдсэн иргэдийн бүлэг, иргэний нийгмийн байгууллагуудын сайн дурын, чөлөөт нэгдэл мөн.

ТАН эвсэл нь төрийн байгууллага болон аливаа улс төр, эдийн засгийн явцуу ашиг сонирхлоос хараат бус, нийгэмд үйлчилдэг, ашгийн бус үйл ажиллагаа явуулдаг. иргэний нийгмийн байгууллагуудын эвсэл юм.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: